چگونه میتوان انسان شناسان را با فرایند دیزاین و دیزاینرها را با کار مردمنگارانه آشنا کرد؟
آیا انسان شناسی دیزاین توانایی تبدیل شدن به یک پراکسیس را دارد؟
در این جلسه که روز شنبه ۱۱ تیرماه ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۲.۳۰ برگزار می‌شود.به نقد و بررسی یکی از جدیدترین کتاب‌های این حوزه خواهیم پرداخت‌.