اطلاعیه شماره 5: اعلام نام نامزدهای هیأت مدیره، و بازرس انجمن 22/7/1399

اعضای محترم انجمن انسان شناسی ایران

بدین وسیله فهرست نهایی نامزدهای هیأت مدیره و بازرس انجمن انسان شناسی ایران اعلام می شود. علاوه بر جدول اسامی به ترتیب الفبایی، در فایل های ضمیمه مشخصات و سوابق خود-اظهار-شده نامزدهای هیئت مدیره نیز ارسال شده اند.

رأی گیری از ساعت 8 صبح روز 23/7/1399 شروع شده و رای دهندگان فرصت دارند تا ساعت 12 روز 24/7/1399 ادامه خواهد داشت. رآی گیری با استفاده از سامانه رأی شمار (https://rayshomar.ir) و به صورت رمزگذاری شده، گمنام و تحت نظارت نماینده وزارت علوم، انجام می گیرد. با شروع انتخابات رای دهندگان می توانند از طریق ای میل و/یا پیامکی که دریافت می کنند اقدام به رای دهی نمایند.

هر رآی دهنده می تواند 5 نفر را برای هیئت مدیره، و یک نفر را به عنوان بازرس برگزیند.

لازم به ذکر است که طبق شیوه نامه اجرایی آیین نامه تحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن های علمی ایران، مورخ 13/11/97 فصل سوم، ماده 16.1، چنانچه هیئت مدیره متشکل از 7 عضو باشد [اصلی و عل البدل] حضور حداقل 4 عضو هیئت علمی از 3 مؤسسه ضروری است.

نامزدهای انتخابات هیئت مدیره انجمن انسان شناسی ایران (به ترتیب الفبایی)-مهرماه 1399
1 آخرتی، علی کارشناس ارشد انسان شناسی
2 اردبیلی، لیلا دکتری مردم شناسی
3 اسفاری، میترا دکتری- استادیار پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی
4 ایزدی جیران، اصغر دکتری جامعه شناسی- استادیار دانشگاه تبریز
5 چاووشی، محمد دکتری مردم شناسی
6 حسنی، سید قاسم دکتری مردم شناسی- استادیار دانشگاه مازندران
7 داورپناه، افشین کارشناسی ارشد انسان شناسی- عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، معاون آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
8 رحمانی، جبار دکتری انسان شناسی-استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
9 رفیع فر، جلال الدین دکتری مردم شناسی- استاد دانشگاه تهران
10 عزت الهی، طیبه دکتری پژوهش هنر-استادیار پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات
11 قاسمی، پروین دکتری انسان شناسی
12 کلانی، مانی دکتری انسان شناسی
13 میرزایی، حسین دکتری انسان شناسی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
14 نجفی خواه، محمد مهدی کارشناسی ارشد انسان شناسی- ستاد مدیریت محله شهرداری تهران
15 وحدتی نسب، حامد فوق دکتری انسان شناسی- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
16 یسری مهدی دکتری برنامه ریزی فرهنگی- موسسه آموزش عالی شهرداری تهران
اسامی نامزدهای بازرسی انجمن انسان شناسی ایران (به ترتیب الفبا)- مهر ماه 1399
افتخاری معصومی،توکتم دکتری انسان شناسی پزشکی
عربستانی، مهرداد دکتری انسان شناسی- عضوهیئت علمی دانشگاه تهران
میری، محمدرضا دکتری باستان شناسی- رئیس موسسه پیشین پژوه