در مورد گويش هاي كشور، اين نگراني غالب وجود دارد كه با توسعه سواد آموزي، فن آوري، رسانه هاي همگاني و … زبان رسمي كشور كم كم حضور خود را بر گويش هاي منطقه اي حاكم كرده و پديده زوال يا مرگ گويش بروز كند.
جهت تحقيق درباره چند و چون اين نگراني، مطالعه اي موردي در حوزه انسان شناسي زبان و با تمركز بر دو مبحث حفظ زباني و تغيير زباني درباره گويش بختياري شهر مسجد سليمان صورت گرفت. در اين بررسي ميداني پرسش نامه اي تهيه شد كه شامل حدود سي پرسش بسته و باز بود. سعي شده بود تا اين پرسش ها عواملي را كه تصور مي شود در پديده زوال گويش ها دخيل هستند شامل باشند. نتايج حاصل از اين بررسي، كد گذاري و آمارگيري شد و به صورت جداول و نمودارهاي متعددي تنظيم گرديد كه نمونه هايي از آنها در اينجا آورده شده است. ارزيابي آمار به دست آمده مي تواند سمت و سوي حركت گويش مورد نظر و نيز ميزان تاثير عوامل گوناگون را بر حفظ يا زوال آن تا حدودي مشخص سازد.

کليدواژگان: انتخاب زباني ، انسان شناسي زبان شناختي ، تغيير زباني ، حفظ زباني ، داده هاي آماري ، مرگ گويش ، مسجد سليمان