گزارش نشست تخصصی-علمی “زمینه های و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران”

 طراح و پیشنهاد دهنده نشست:  دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران

با همکاری:
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه مازندران
گروه علوم اجتماعی
پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه مازندران
انجمن علمی علوم اجتماعی

زمان نشست:   شنبه 29 اردیبهشت ساعت 10_13  سالن باقرالعلوم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

تاکید اصلی  نشست بر این محور بود که  استان مازندران به عنوان یک زیست بوم خاص در ایران که از آب نسبتا مناسب برخوردار بوده است دارای چشم انداز فرهنگی خاص خود نسبت به بهره بری آب بوده که در سالهای اخیر، فرسایش جدی ای  را عمیقا تجربه می کند.  چالش های این فرسایش   نسبت به موضوع آب در استان مازندران در سال های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله گسترش شهر نشینی،گردشگری  و تغییر در الگوی زندگی روستایی و برنامه های توسعه و حفر چاه ها و دو کشته شدن برنج  منجر به خالی شدن آبخوان های زیرزمینی گردید. این نشست سعی کرد با رویکرد علوم اجتماعی(جامعه شناسی و مردم شناسی) جنبه های اجتماعی و فرهنگی ای که بحران آب در مازندران با آن روبروست را نمایان سازد. در این نشست اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی موضوعات ذیل را ارایه داده اند .
1.تقارن تغییرات اقلیم و توسعه و تاثیرات آن بر آب مازندران     
(دکتر سید قاسم حسنی)
2.رویکرد اجتماعی به آب:درس آموزی از گذشته و برنامه ریزی برای آینده
( دکتر محمود شارع پور)
3.آب و تنش های اجتماعی:شیوه های مواجهه و حل مساله ی آن
(دکتر قربانعلی ابراهیمی)
4.تضادهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف آب در مازندران             
(دکتر نادر رازقی)
5.حکمرانی آب: چالشهای پیش رو                              
(دکتر علی اصغر فیروزجاییان)
6.دریای خزر و چالش های زیست محیطی پیش روی آن
(دکتر احمد رضایی)
7.مسایل زیست محیطی با تاکیدی بر آب از منظر جمعیت شناسی     
(دکتر یعقوب فروتن)

نشست مذکور توسط سازمان صدا و سیمای  مازندران در سطح خبری پخش گردید.
آدرس سایت خبر صدا و سیمای مازندران:
http://mazandaran.iribnews.ir/fa/news/2132243/