class=

گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

دفتر انجمن انسان شناسی ایران در‌ دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران، 1396/09/19

سخنران : کوهیار محسن پور

با توجه به کمتر شناخته شده بودن زیر شاخه‌های علم انسان شناسی‌ در ایران، آنتروپومتری به عنوان یک ابزار مطالعه در انسان شناسی‌ زیستی‌ مورد بحث قرار گرفت. در ابتدا تاریخچه مختصر این علم با تاکید بر اینکه استفاده از این تکنینک منحصراً در اختیار انسان شناسان اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ بوده نکاتی‌ در رابطه با اهمیت یافتن آن در علوم دیگر در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی ذکر شد، نیز به چندین مطالعه ی گسترده در دهه ۴۰ در ایران و مطالعات اخیر انتروپومتریکی کاربردی در ایران اشاره گردید. سپس تعریفی‌ کوتاه از انواع مطالعات انتروپومتریکی استاتیک و دینامیک ارائه گردید و مختصری از کاربرد آمار و برخی‌ نرم افزار‌های موجود ذکر شد. در بخش‌های دیگر به معرفی‌ ابزار آنتروپومتری پرداخته و برخی‌ از اندازه گیری‌های پایه و مهم به اختصار شرح داده شد. از دیگر موضوعات مطرح شده کاربرد مطالعات انتروپومتریکی در طراحی، ارگونومی، علوم ورزشی و نیز مطالعات اخیر انسان شناسان در تغذیه و رشد است. و در نهایت چندین نمونه مطالعه و مثال هایی ملموس از کاربرد این علم در سطح جامعه چه در ایران و چه در کشور‌های دیگر توسط انسان شناسان ذکر گردید.

آنتروپومتری به عنوان علم اندازه گیری ابعاد بدن انسان زنده و سوماتومتری و نیز بقایای اسکلتی -استئومتری- در اواخر قرن ۱۹ و ابتدای قرن ۲۰ کمک قابل توجهی‌ به علم انسان شناسی‌ در بحث‌های تطوری و همچنین تفکیک گروه‌های قومی از یکدیگر کرد. اخیرا نیز با توجه به نبود متخصصین کافی‌ در انسان شناسی‌ خصوصاً در زمینه جسمانی، میدان عمل در ایران در دست متخصصین دیگر است علیرغم اتفاق نظر این گروه‌ها به تعلق تاریخی‌ این علم به انسان شناسی‌.

حضور برخی‌ از اساتید و اشتیاق جمعی‌ از دانشجویان را نیز می‌توان دال بر علاقمندی دانشجویان رشته مردم شناسی‌ در آشنا شدن و درک بیشتری از کاربرد علم مردم شناسی‌ دانست.

در خاتمه مراتب قدردانی ویژه خود را از مدیر محترم گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران جناب آقای دکتر معمار و تلاش و حمایت‌های بی‌دریغ جناب آقای دکتر حسنی اعلام میدارم که بدون حمایت‌های ایشان برگزاری این نشست ممکن نمی‌‌بود.