ساختارگرايان بر اين عقيده ­اند كه مناسک گذار که در میان بومیان مناطق مختلف جهان معمول است ساختارِ ثابتی دارد. این الگوی ثابت که در این نوشتار معرفی خواهد شد صورت خود را حفظ می­کند و تنها از لحاظ محتوایی تغییر می­ پذیرد. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه اسطوره­ی زال از الگویی مشابه این مناسک پیروی می­ کند. زال نیز در مناسکی شرکت می­ جوید و پیرو آموزش­های فراطبیعی­ ای که از سیمرغ می ­بیند همانند نوآموز بومی به جایگاهی متفاوت در خرد و توانایی­ های فراطبیعی دست می­ یابد. آیین او نيز همانندِ مناسک گذار فردیِ با حضور موجودات آسمانی همراه است. زال به نیروی درمانگری و جادوگری دست مي ­يابد كه پس از گذار از پلیدی به نیکي و فره در او ایجاد شده است. اين مقاله در تلاش است نشان دهد كه الگوی رواییِ اسطوره­ ی زال ساختاری بسیار مشابه با ساختار مناسک گذار در جوامع نانویسا است.