كمتر كتابي در مورد تاريخ متاخر موسيقي ايران مي توان يافت كه در آن از موسيقي نظامي دوره قاجار سخن به ميان نيامده باشد. در مدرسه موسيقي نظام دارالفنون و تحت مديريت يك افسر فرانسوي بود كه پايه هاي آموزش موسيقي غربي در ايران گذاشته شد و اين موسيقي راه نفوذ خود را به فرهنگ ايراني باز كرد. بسياري از چهره هاي مهم موسيقي ايران در اين مدرسه آموزش ديدند و برخي از تعيين كننده ترين موسيقي دانان يك قرن گذشته، مثل سالار معزز و كلنل علينقي وزيري، نظامي بودند. يك بررسي جامع پيرامون اين شاخه از موسيقي در ايران دوره قاجار هميشه مي تواند سودمند باشد