بررسی فيلم هایی که در فاصله 1370- 1390 از مراسم عروسی در لرستان تهيه شده، در کنار داده هاي ديگر ميداني و… حکايت از دگرگوني وسيع موسيقي عروسي اين منطقه تحت تاثیر موسیقی کُردی و فارسی دارد. مفاهيم سنتي انسان شناسی درباره تاثيرپذيري فرهنگ ها بر يكديگر، همچون فرهنگ پذيري  [acculturation]، اشاعه [diffusion] و…، برای توضیح تاثير گذاري و تاثير پذيري فرهنگ هاي معاصر از يكديگر کافي نيست، بلکه این دگرگونی ها را باید در چارچوب نظریات جهانی شدن تحلیل کرد زیرا اولا این روندها سرعت بسيار بيشتري دارد، ثانيا ناشي از انقلاب تکنولوژيکي در عرصه ارتباطات (گسترش رسانه هاي فارسي و کردي، لوح فشرده، کامپيوتر و..) است، ثالثا آنچه تحت عنوان موسيقي کردي و فارسي در لرستان عرضه مي شود خود متأثر از جهاني شدن است، نوع سازها و آهنگ هايي که نواخته مي شود با موسيقي بومی ایرانی متفاوت مي باشد. نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی لرستان با کُرد و فارس عامل تسهیلگر و بسترساز برای ظهور پیامدهای جهانی شدن در قالب موسیقی های شاد کردی و فارسی در این منطقه بوده است، جهانی شدن منحصر به گسترش فرهنگی خاص در سراسر جهان (غربی شدن) نیست بلکه یک دگرگونی پیچیده و چند سویه در سطح جهان است که ناشی از رهایی فرهنگ از قید مکان به واسطه انقلاب اطلاعات و ارتباطات در دو جهان مجازی و واقعی می باشد.