اعضای هیئت مدیره انجمن انسان شناسی ایران


دکتر جبار رحمانی: رئیس


آقای محمدرضا میری: نائب رئیس


دکتر لیلا اردبیلی: خزانه‌دار


دکتر روح‌الله نصرتی: عضو

دکتر طیبه عزت‌اللهی: عضو


دکتر حمیدرضا قربانی: عضو علی‌البدل

دکتر امیر هاشمی مقدم: عضو علی‌البدل


دکتر جلال‌الدین رفیع‌فر: بازرس


دکتر مهرداد عربستانی: بازرس علی‌البدل