اعضای هیئت مدیره انجمن انسان شناسی ایران


دکتر جلال الدین رفیع فر – رئیس


دکتر لیلا اردبیلی- نائب رئیس


آقای محمدمهدی نجفی خواه- خزانه دار


دکتر سید قاسم حسنی- عضو

دکتر حامد وحدتی نسب- عضو


دکتر پروین قاسمی- عضو علی البدل

آقای افشین داورپناه – عضو علی البدل


دکتر مهرداد عربستانی- بازرس


آقای محمدرضا میری- بازرس علی البدل