تيتوس بوركهارت يكي از افراد صاحب نظر در زمينه هنرهاي آئيني و مقدس است. از وي تاكنون چند كتاب و مقاله به زبان فارسي منتشر شده است كه از آن جمله مي توان به كتاب هنر اسلامي ترجمه جلال ستاري و كتاب هنر اسلامي كه توسط مسعود رجب نيا ترجمه شده، اشاره كرد.
كتاب هنر مقدس(اصول و روش ها) از شش بخش(تكوين معبد هندو، ملاحظاتي درباره شمايل نگاري درگاه شكوه مند كليساي رومي وار، مباني هنر اسلامي، تمثال بودا، منظره در هنر خاور دور، انحطاط و احياي هنر مسيحي) تشكيل شده است. وي از ديدگاهي خاص به هنرهاي ديني توجه نموده و آن ها را مورد تفسير قرار داده است، و بسياري از نكاتي كه مورد اشاره قرار گرفته، قابل تامل و بحث است. در اين متن به اختصار به چند نكته كه در بخش مباني هنر اسلامي در زمينه معماري نوشته شده، اشاره مي شود.