باروری و مسائل مربوط به آن در فرهنگ های مختلف به صورت های متفاوتی ارزیابی شده و معمولا نسبت به مسائل دیگر به طور دقیق تری مورد توجه بوده است. گوناگونی و ازدیاد باورهای عامیانه مربوط به آن حاکی از این امر می باشد. در بررسی حاضر با نگاه به لزوم باروری برای زوج ها در شهر گراش، فرهنگ عامه مربوط به آن  با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه با گروههای زنانه، درمانگرها ، دعانویسها و سالخوردگان در شاخه های زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 1- باورهای مربوط به نازایی و راهکارهای حل مسأله 2- راهکارهای مورد استفاده جهت حفظ جنین در شکم مادر 3- گونه های متفاوت پیش گویی جنسیت فرزند و ارجحیت جنسی مربوط به آن. در هر قسمت نیز اقدامات و باورهای مربوط دسته بندی شده است.