زمان:دوشنبه 9 خرداد1401ساعت 14

مکان: خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، موزه ملی ایران، موزه دوران اسلامی