نوشتار حاضر حاصل نگاهي به کتاب نمادهاي طبيعي از مري داگلاس انسان شناسي شهير بريتانيايي است و بايد آن را گزارشي تفسيري از اين کتاب دانست.
در اين جا سعي شده که با شروع از مباني و زمينه اين اثر، منظر خاص آن مشخص شود. سپس با مبنا قرار دادن مفاهيم کليدي کتاب، پنداره نظري اثر شرح داده شده و روشن گردد که چگونه داگلاس تظاهرات منسکي و مباحث خداشناختي (تئولوژيک) متناظر با آن ها را در ارتباط با شرايط/ موقعيت اجتماعي عاملين، تبيين مي کند.
اين کتاب حاصل تاملي نظري بر مواد مردم نگارانه در جهت ايجاد يک نظريه است. آشنايي با کتاب هاي نظري – به ويژه اين کتاب به خاطر مباحث خاصي که در قلمرو انسان شناسي دين و اعتقادات مطرح کرده – ضرورتي براي حوزه انسان شناسي ايران است که تا حال کمتر خود را درگير مباحث نظري کرده است …