اندیشکده هیات با همکاری گروه تخصصی مطالعات آیین در انجمن انسان‌شناسی ایران برگزار می‌کند:

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات آیین

«»

مرتضی مشعلچی

⏰زمان: چهارشنبه ۲۳ خرداد، ساعت ۱۷

https://www.skyroom.online/ch/sazmanh/armaneheyat

شرکت در جلسه برای عموم آزاد است