انجمن انسان شناسی ایران، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان و انجمن مهرورزان گیل با همکاری پژوهشکده مردم شناسی برگزار می کنند:
نقد کتاب پری کشی: تاریخ عشق به روایت پریان شمال
منتقدان:
مانی کلانی انسان شناس
افشین نادری محقق فرهنگ عامه
دبیر علمی نشست: ژیلا مشیری انسان شناس
با حضور مولف کتاب: علیرضا حسن زاده
شنبه ۱۰ آبان ماه ساعت ده تا دوازده
برای شرکت در این نشست مجازی و مشاهده آن به لینک زیر رفته و با گزینه مهمان وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/bookreview