ازنشانه هاي فرهنگي هرقوم وجامعه اي نامگذاري افراداست.در بين ساحل نشينان جنوب ايران وبه ويژه ساكنان جزيره قشم، شيوه نامگذاري غيررسمي رواج زيادي دارد.دراين شيوه،اسامي به صورت رسمي به كار نمي رودو معمولأ با تخفيف و يا تغيير ساختاركلمه ويا اضافه كردن پسوندهايي كه نشانه لقب است همراه مي باشد.در اين مقاله ضمن اشاره اي به برخي ازاين نام ها، دلايل به كارگيري اين گونه نامگذاري غير رسمي وكاركرد اجتماعي اين شيوه نامگذاري در بين اهالي قشم وساحل نشينان جنوب ايران مورد بررسي وتحليل قرارمي گيرد.