آیا فرهنگ ها از لحاظ میزان ابتلای افراد به اختلالات روانی با یکدیگر تفاوت دارند؟آیا اختلالات روانی در همه فرهنگ ها به یک شکل نمود پیدا میکنند؟ یا می‌توان الگوهاي فرهنگی متفاوتی را شناسایی کرد؟ شناخت فرهنگ ها تا چه اندازه به تشخیص و درمان اختلالات و بیماری های روان کمک می کند؟ و درنهایت، رشته آسیب شناسی روانی تا چه اندازه به نقش فرهنگ توجه نشان داده است؟

سخنران: دکتر ارسطو میرانی

دبیر جلسه: گندم کیانی

زمان : 30 تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت 20:30

در صفحه‌ی رسمی انجمن انسان شناسی ایران anthropology_association