باوجودیکه مساله مرگ یکی از محوری‌ترین موضوعات ادبیات انسان‌شناسی است اما پژوهیدن در باب این موضوع در جامعه آکادمیک ایران کماکان محجور مانده است.
در پنجمین نشست از سلسله نشست های بررسی کاربرد انسان شناسی در مسائل روز ایران با مروری کوتاه بر انسان‌شناسی مرگ، مطالعه‌ی مرگ به مثابه یک مطالعه‌میان‌رشته، نحوه ورود به میدان، و تاثیروتاثرات پدیده مرگ بر مردم‌نگار، و ظرفیت این حوزه مطالعاتی در ایران معاصر را بررسی خواهیم کرد.

سخنرانان:

لیلا اردبیلی

هاجر قربانی

زمان 23 دی ماه 1400 ساعت 20

در صفحه اینستاگرام انجمن انسان شناسی ایران anthropology_association