نشست هفتم از سلسله نشست های بررسی کاربرد انسان شناسی در مسائل روز ایران، به بررسی رابطه فرهنگ و روان اختصاص دارد.
رابطه مسائل روانی و رفتاری فرد با بستر اجتماعی و فرهنگی او امریست انکار ناپذیر. در این نشست برآنیم تا به نقش دیگرانِ مهم و فرهنگ قیم سالار در تقویت و تشدید مازوخیسم فرهنگی و آزار طلبی و خودنادوستی فردی و اجتماعی بپردازیم و نشان دهیم که چگونه پرورش و رشد شخصیت دگرگرا ،قربانی و دگرجنس خواه در افراد تا حد زیادی ریشه در عوامل محیطی آنها دارد.

سخنرانان

لیلا اردبیلی

سولماز حشمتی

زمان: 19 اسفند 1400 ساعت 20

در صفحه اینستاگرام انجمن انسان شناسی ایران anthropology_association