امروزه پیشرفت های چشم گیر در اکثر حوزه های زندگی، خطرات جدی برای محیط زیست به وجود آورده است، در هشتمین نشست از سلسله نشست های بررسی کاربرد انسان شناسی در مسائل روز جامعه ایران، به بررسی و تببین چگونگی عوامل شکل گیری اخلاق زیست محیطی با به کارگیری روش انسان شناسی می‌پردازیم.

سخنرانان:

مینو سلیمی

فریده مجیدی

زمان: 22 اسفند 1400ساعت 20

در صفحه‌ی رسمی انجمن انسان شناسی ایران  anthropology_association