شاهنامه فردوسی نه صرفا حماسه‌سرایی، بلکه دربردارنده چند مضمون گاه درهم‌تنیده است؛ هم گنجینه حکمت نظری و عملی است، هم تاریخ ایران را روایت می‌کند، هم از اساطیر ایرانی می‌گوید و هم از پهلوانان ایران. پهلوانی‌سرایی گونه ادبی ویژه‌ای در شاهنامه است که در این نشست دربارهٔ آن سخن گفته خواهد شد.

سخنران: دکتر بهار مختاریان

دبیر جلسه: محمدعلی عزت زاده

زمان : 5  اردیبهشت 1401 ساعت 15

در صفحه‌ی رسمی انجمن انسان شناسی ایران  anthropology_association