📚 نشست‌های نقد و بررسی کتاب

نشست دوم

📓 علوم اعصاب خواب و رویا

نوشتۀ پاتریک مک نامارا

ترجمۀ فائزه جمشیدی

انتشارات اندیشه احسان

با حضور:

👨🏻‍🏫  جبار رحمانی

👩🏻‍🏫 مهری فیروزعلیزاده

🗓 یک‌شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ 

🕕 ساعت ۱۸

🌐 لینک شرکت مجازی:

http://meet.google.com/zas-uadd-grq

انجمن انسان‌شناسی ایران

@SeNoghteSchool

کارگروه انسان‌شناسی شناختی

https://t.me/cognitiveAnthropologyGroup

گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه‌شناسی ایران