نشست مجازی مساله کرونا و پویایی و تغییر آیین های ایرانی
سخنران ها
مهرداد عربستانی
علیرضا حسن زاده
دبیر علمی نشست رضا تسلیمی تهرانی
تاریخ و ساعت شنبه 27 اردیبهشت ماه ساعت ۱۳ تا ۱۵
از سلسله نشست های همایش ملی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع فرهنگی خلاق