در این نشست سعی داریم تا نشان دهیم روانشناسی جریان غالب به معنای مدرن آن علم نیست، و تنوع روانشناختی برآمده از فرهنگ های گوناگون را سرکوب می کند و به این ترتیب، برای جامعه نه تنها فایده ای ندارد که مضر نیز است.

سخنرانان:

لیلا اردبیلی

نیما اورازانی

زمان: 5 اسفند 1400 ساعت 15

در صفحه اینستاگرام انجمن انسان شناسی ایران anthropology_association