سوگ معیوب در کرونا

دکتر مهرداد عربستانی

دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 11 الی تا 12

پخش از اینستاگرام دانشکده علوم رفتاری و شبکه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

https://instagram.com/tip.iums?igshid=vjr99h9wlphw