موضوع دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کاربردی شاخه های انسان شناسی “انسان شناسی شناختی” است .
در این جلسه درباره اهمیت و کارکرد این رویکرد در بررسی مسایل تاریخی- فرهنگی ایران صحبت می کنیم و اینکه چگونه می‌توان به کمک این شاخه از علم، تحولات مفاهیم در طول تاریخ و گسست ها و پیوست های مفهومی را مطالعه کرد و چرایی و چگونگی وجود مفاهیم فرهنگی مختلف و متضاد در جامعه را تبیین نمود.
این نشست روز پنجشنبه 27 آبان ساعت هشت تا نه عصر در صفحه اینستاگرام انجمن انسان شناسی ایران برگزار خواهد شد.