شرایط و نحوه عضویت در انجمن انسان شناسی ایران


اشخاص حقیقی و حقوقی به اشکال زیر با تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند:

 


الف ـ عضویت پیوسته: موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل درجه کارشناسی ارشد و سوابق مطالعاتی و پژوهشی در رشته های مرتبط با انسان شناسی باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۱: تشخیص رشته های مرتبط با فعالیت های انجمن بر عهده هیات مدیره است.

 


ب ـ عضویت وابسته: کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی (لیسانس) هستند و مدت پنج سال به نحوی در یکی از رشته‌های مرتبط با انسان شناسی فعال بوده و منشأ آثار ارزنده باشند، می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: افرادی دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور با می توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.


ج ـ عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته های مرتبط با انسان شناسی به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت انجمن انسان شناسی ایران در آیند. د- عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های انسان شناسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند، می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن در آیند.


ه- اعضای حقوقی سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۳: اعضای حقوقی عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که مجمع عمومی انجمن تعیین می کند به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱-۸- استعفای کتبی ۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت

تبصره ۱: تائید خاتمه حق عضویت با هیات مدیره است.


علاقمندان به عضویت در انجمن انسان شناسی ایران می توانند پس از تکمیل فرم پیوست شده، آن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز به دفتر انجمن انسان شناسی ایران ارسال نموده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۱۱۱۷۸۷۱ تماس حاصل فرمایند. برای دریافت فرم عضویت، فایل پیوست را دانلود کنید.


مدارک لازم برای عضویت در انجمن انسان شناسی ایران: ۱ـ تصویر شناسنامه ۲ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی معتبر ۳ـ دو قطعه عکس ۳*۴ ۴ـ پرداخت حق عضویت میزان حق عضویت مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال برای اعضای پیوسته (عضو هیات علمی) و ۶۰۰۰۰۰ ریال برای اعضای پیوسته (غیر هیات علمی)، و ۴۰۰۰۰۰ ریال برای اعضای وابسته و مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال برای اعضا دانشجویی است، که پس از تعیین نوع عضویت توسط هیات مدیره باید به حساب انجمن واریز گردد. حق عضویت را می‏توانید به صورت نقدی و یا در هریک از شعب بانک تجارت، شعبه دانشگاه تربیت مدرس ، شماره حساب ۱۴۳۳۷۸۸۵۳ به نام انجمن انسان شناسی ایران واریز و قبض مربوط را به نشانی دفتر انجمن پست کنید. (نشانی انجمن در صفحه تماس با ما )