نادر مردي بود مرد و قوي، نه فقط از نظر قد و قامت كه ازباب اخلاق و استقامت. افشارنادري مي خواندندنش.از پشت اسماعيل ميرزا مي آمد (1305) كه خود با شش پشت از نوادگان نادرشاه افشار بود. نادر ما كوچك ترين هفت فرزندش بود. پسر ديگرش داوود ميرزا نام داشت وميان اين دو پسر، شش دختر قطارشده بود. زادگاه اوآرامگاه امام رضا (ع) بود، همان جايي كه تحصيلات ابتدايي ومتوسطه را به پايان آورده بود.دوران دانشجويي را با معلمي در وزارت فرهنگ ديروز وآموزش وپرورش امروز توام كرده بود. درس مي داد و درس مي خواند تا دررشته فلسفه وعلوم تربيتي از دانشگاه تهران كارشناس شد(1337). دو سال بعد و اين بار از مؤسسه مطالعات وتحقيقات اجتماعي همين دانشگاه به كارشناسي ارشد در رشته جامعه شناسي دست يافت (1339) و راهي كشورفرانسه شد تا در رشته مردم شناسي دكترهم بشود(1343 )