از زماني که ويليام تامس، عتيقه شناس انگليسي، اصطلاح “فلکلر” را به جاي اصطلاح هاي «رسوم کهن عامه» و «ادبيات عامه» به جامعه انگليسي زبان پيشنهاد کرد )در 12 اوت 1846 (، بيش از 150 سال مي گذرد. با اينکه کاربرد اين واژه در ادبيات انگليسي 25 سال قديم تر از کاربرد اصطلاح “کالچر” (فرهنگ) به مفهومي است که ادوارد تيلر، مرم شناس انگليسي نخستين بار آن را در 1871 در کتاب فرهنگ ابتدايي به کار برد، ليکن هنوز بر سر مفهوم و دامنه و قلمرو فلکلر در ميان علماي فلکلر شناس بحث و گفتگو است …