دوره مفرغ (مرحله گودينIII ) حوزه زاگرس مركزي يكي از مهم ترين دوران هاي باستان شناسي غرب ايران است. با شروع مرحله گودين III، در سراسر مناطق غرب و جنوب غرب ايران شاهد نوعي همگــوني فرهنگي هستيم كه از طريق رواج و اشاعه سنت سفال منقوش تك رنگ گودين III مي توان آن را تشخيص داد. موضوع مهم و در خور توجه؛ مبحث چگونگي ظهور و گسترش نسبتاً سريع سنت سفال منقوش تك رنگ اين دوره است كه در سراسر منطقه رايج مي-شود. در اين مقاله از طريق مطالعه قوم – باستان شناسي ايل زنگنه، امكان حركت، گسترش و رواج سنت سفال منقوش تك رنگ گودين III از طريق تحليل هاي مقايسه اي ما بين مسيرهاي كوچ عشاير ايل زنگنه و موقعيت و شكل توزيع مكان هاي باستاني دوره مفرغ شناسايي شده در پيرامون معابر كبيركوه، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. روش انجام تحقيق يك روش تلفيقي است كه در برگيرنده مطالعات ميداني و مطالعات كتابخانه اي است. ضمناً دو جامعه مورد مطالعه قرار گرفته كه يكي جامعه باستاني كوچ نشينان دوره مفرغ دره سيمره و ديگري جامعه كوچ نشينان معاصر ايل زنگنه است.

کليدواژگان: دوره مفرغ، ايل راه، قوم – باستان شناسي، ايل زنگنه، كوچ نشينان، اشاعه فرهنگي، سفال منقوش گودين III