هدف اين تحقيق بررسي تغييرنظام ارزشي طايفه دهداردر فارس بوده است.ابتدا به بررسي مباني نظري پرداخته ايم ودراين زمينه مسئله اشاعه ورابطه بين سنت ومدرنيته ازديدگاه هايي همچون مدرنيته پيوندي و بازانديشانه و جهان-محلي شدن مورد بررسي قرارگرفته است. دراين پژوهش از روش تحقيق ميداني استفاده شده است.افراد مورد مصاحبه عميق قرار گرفته اند. اين مصاحبه ها مبناي اصلي داده ها بوده است. تحليل داده ها نيز از طريق يكي از شيوه هاي تحقيق كيفي، يعني تحليل چارچوب، صورت گرفته است. يافته ها حاكي ازاين است كه ارزشهاي متعلق به فرهنگ بومي نه تنها ازميان نرفته اند،بلكه همچنان به حيات خود ادامه داده و با ارزشهاي مدرن درآميخته و تركيب جديدي پديد آورده اند كه برخي آن را فرافرهنگ ناميده اند.