متن سخنرانی خانم دکتر محدثه محب حسینی، مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو که در تاریخ 30 بهمن ماه 1392 در محل انجمن انسان شناسی ایران با عنوان  نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار برگزار شده است در فایل پیوست قابل مشاهده  می باشد.