يکي از هنرهاي گذشته ايران، با عمر کوتاه صد ساله، هنر نقاشي کتاب هاي چاپ سنگي است که در اوايل قرن بيستم ميلادي در دوره قاجار، شکل گرفت. اولريش مارزلف، پژوهشگر آلماني در کتاب مورد بررسي، به معرفي و بررسي تاريخ نقاشي و صنعت چاپ در ايران و پژوهش هاي انجام گرفته در حوزه کتاب هاي چاپ سنگي پرداخته است. او هم چنين به شيوه اي نو و دقيق، عناصر اساسي کتاب هاي مصور چاپ سنگي (در زمينه هنري، فرهنگي و فني) و نيز نقاشان فعال اين هنر را به طور مفصل مورد مطالعه قرار داده است …