محتواي کتاب به سه بخش و هر بخش به چند فصل تقسيم گرديده است.
بخش اول: کليات که شامل سه فصل است. بخش دوم: ياريگري هاي سنتي در زمينه آب و آبياري که داراي دو فصل است. بخش سوم: ياوري ها و تعاوني هاي سنتي در زمينه کشتکاري که داراي سه فصل است. علاوه بر اين مولف در پيشگفتار نويدي براي جلد دوم کتاب داده است که انتشار ياريگري هاي ديگري را در هفت فصل مژده مي دهد.
آن چه پيش از هر چيز در اين کتاب داراي ارزش والايي است، ابداع واژه هايي است که تاکنون معني، تفسير و مکتوب نشده بودند مانند: خودياري، همياري، دگرياري، ياريگري و … (صص 53-59) …