class=

فرآیندهای شناختی و هیجانی در نخستی ها

سخنران: دکتر امیر عسکری
مدرس گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران

زمان: یکشنبه 6 دیماه 94 ساعت:15 الی17

دکتر امیر عسکری از سال 1384 به مدت هفت سال در جنوب هندوستان به مطالعه و پژوهش روی رفتار نخستی‌ها خصوصا انواع میمونهای ماکاک و لانگور پرداخته‌اند و دارای آزمایشگاه شخصی و مقالات متعدد می باشند. ایشان در سال 1387 نخستین کتاب کردارشناسی به زبان فارسی را به رشته تحریر درآوردند.