قزاق ها گروه قومي هستند كه تا سالياني بعد از انقلاب 1917 روسيه به زندگي كوچ روي خود ادامه مي دادند. موقعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها بعد از انقلاب روسيه تغيير يافت. تعدادي از آن ها تحت فشار مصايب فرهنگي، ديني، طبيعي و مانند گرسنگي، مشكلات اقتصادي به كشورها ي همسايه مانند ايران مهاجرت كردند. اكثر قزاقان ايران در گنبد قاووس، گرگان و بندر تركمن زندگي مي كنند. آن ها درونگروه هستند و در اكثر موارد در ميان خود ازدواج مي كنند.در اين بررسي به مطالعه پوشاك زنان و مردان در مرحله ازدواج پرداخته مي شود. ازدواج به عنوان مناسك گذار راهي است كه از طريق آن شخصي از يك مرحله زندگي به مرحله ديگر حركت كرده و در اين مسير به هدف خاصي در زندگي مشترك مي رسد كه در چهار چوب زباني يا قدرت هاي سازماني و بر پايه اعتقاد به قدرت هاي مقدس قرار مي گيرد.دراين موقعيت استفاده از البسه و زيور ها به عنوان نمادها مناسك گذار، نقش ويژه اي ايفا مي كنند. در اينجا بخش هاي مختلف پوشاك مردان و زنان معرفي مي گردند نقش آن ها در سه مرحله پيش گذار، مرحله گذار، پس گذار بررسي مي گردند. علاوه بر اين به مطالعه تغييراتي كه بعد از انقلاب در پوشاك قزاقان و در طي اقامت در ايران و عوامل موثر بر اين امر مي پردازيم.