نام نشريه انسان شناسي
عنوان فارسي نامه انسان شناسي
عنوان انگليسي Iranian Journal of Anthropology
دوره انتشار دوفصلنامه
ISSN 1375-2096
زبان فارسي
 
صاحب امتياز انجمن انسان شناسي ايران
مدير مسئول مهرداد عربستانی
سردبير جلال الدين رفيع فر
دستیار سردبیر سید محمد چاووشی
مدير داخلی لیلا دارشی
مدیر ارتباطات مرتضی ادیبی
ويراستار انگليسي سید محمد چاووشی
اعضاي تحريريه ژاله آموزگار٬ مصطفي ازكيا٬ محمد اسدیان خرم آبادی، علي بلوكباشي٬ جلال الدين رفيع فر٬ حسين سلطان زاده٬ جواد صفي نژاد٬ محمود قاضي طباطبايي٬ اصغر كريمي٬ يحيي مدرسي تهراني٬ محمد ميرزايي٬ فرهاد ورهرام
 
محل انتشار تهران
نشاني بزرگراه جلال آل احمد٬ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران٬ طبقه اول
صندوق پستي 181-14115
پيش شماره شهر 021
تلفن 61117871٬ 88333778
فاكس 88333778
ايميل asi.org@gmail.com
سايت asi.org.ir
   
 
مسئول اشتراك خانم دارشي
تلفن بخش اشتراك 61117871
فاكس بخش اشتراك 88333778
شماره حساب نشريه حساب جاري شماره 143378853 نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام فصلنامه انسان شناسي
درباره نشريه  

 

رتبه ها
رتبه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
نمايه شده در sid دارد