class=

همراه با پنل های علمی در زمینه:

تنوع فرهنگی و همبستگی ملی

محیط زیست و توسعه پایدار

بررسی آسیب شناختی وضعیت میراث فرهنگی در ایران

مردم شناسی فاجعه و بحران‌های انسانی و طبیعی

زمان: شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸ ساعت ۹ الی ۱۶

مکان برگزاری: دانشگاه مازندران