در اولین جلسه از سلسله نشست های “تغییر و تحولات زندگی عشایری” به تاثیرِ تحولات ساختاریِ سازمان عشایر بر تغییر زندگی عشایری خواهیم پرداخت‌، تا از این رهگذر به فهم جامع تری از دگرگونی ها و آسیب های زندگی عشایری دست یابیم.

سخنران: مهدی میزبان

دبیر نشست: محبوبه بابایی

زمان: 11 اسفند 1400 ساعت 20

در صفحه اینستاگرام انجمن انسان شناسی ایران anthropology_association