سفرنامه آقاي کريمي مجموعه سه سفر به قلمرو بختياري ها است که در سال هاي 1349، 1351 و 1352 شمسي انجام پذيرفته است. سفرهاي اول و دوم در اواخر بهار صورت گرفته و در طول آن ها مناطقي از پهنه سردسيري مطالعه شده است و سفر سوم پاييزي گشت و گذاري به قلمرو گرمسيري بوده است. مجموع سفرها 85 روز به طول انجاميده است.
سفرنامه نويسي با سابقه کهن خود رسمي بوده متداول که تا اواخر دوران قاجاريه بسياري از حکام، مامورين دولتي و روشنفکران زمان به نوشتن آن اهتمام مي ورزيدند ولي به خاطر وسعت و شاخه شاخه شدن علوم به مرور از اهميت سفرنامه نويسي کاسته گرديد ولي هنوز هم داراي اهميت ويژه اي است و آن بدين دليل است که: اگر بخواهيم يک کتاب مثلا يک تک نگاري منطقه اي را با اصول متداول امروزي تاليف کنيم مقيد هستيم که در آغاز به معرفي تاريخي و جغرافيايي منطقه بپردازيم و پس از آن به بررسي مساکن و جمعيت، گروه ها و قشرها و … بپردازيم …