زن از دیرباز در فرهنگ ها و تمدن های گوناگون، موضوع بحث و جدل های فراوان فلسفی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی بوده است. این موضوع بارها از نظرگاه های مختلف بویژه در حوزۀ ادبیات کلاسیک و رسمی ایران بررسی شده است. ضرب المثل های ایرانی نیز که برگرفته از فرهنگ شفاهی اند و یکی از جلوه های مهم فرهنگ عامه محسوب می شوند، در این باب، دارای مضامین ضد و نقیض و تأمل برانگیز فراوانی است که تا به حال بدان پرداخته نشده است. این مقاله با بررسی 450 ضرب المثل مربوط به زنان، آن ها را از نظر موضوع به پانزده عنوان تقسیم بندی و سپس تجزیه و تحلیل کرده است