گازران كه در منابع فارسي اغلب به عنوان رختشويان حرفه اي و يكي از اصناف فرودست شغلي شناخته مي شوند، گروهي از مردمان عادي_ اعم از زنان و مردان_ بوده اند كه در برابر دريافت مزدي اندك، در خانه ها يا كارگاه هاي خود يا در كنار منابع عمومي آب و گاه در منازل صاحبان كار، لباس هاي چرك را مي شستند و خشك مي كردند؛ با اين حال يك جنبه كمتر شناخته شده كارِ گازران ، مشاركت آن ها در شبكه تقسيم تخصصي كار در زيرمجموعه حرفه رنگرزي بوده است كه گازران در اين فعاليت، با كوبيدن، شستن، رنگبري و سفيد كردن پارچه ها و لباس ها آن ها را براي رنگرزي اوليه يا رنگرزي مجدد آماده مي كردند.

کليدواژگان: گازر، قصار، رختشوي، رنگرز، اصناف، تاريخ اجتماعي