کتاب روش تحقيق کيفي شامل هفت فصل است که عبارتند از: کليات؛ محتواي تحقيق؛ چگونگي انجام تحقيق؛ روش جمع آوري داده ها؛ ثبت، مديريت و تجزيه و تحليل داده ها؛ مديريت منابع و زمان و دفاع از ارزش ها و منطق تحقيق کيفي.
هدف اصلي کتاب آن است که درباره شايستگي و مفيد بودن روش تحقيق کيفي صحبت کند و نشان دهد که چگونه مي توان يک موضوع تحقيق کيفي را ارايه نمود. کتاب هم چنين به اين نکته مي پردازد که چگونه بايد ديگران (برنامه ريزان اجتماعي، سياست مداران، مجريان برنامه هاي پژوهشي، دولت و …) را در مفيد بودن و انجام يک تحقيق کيفي متقاعد نمود و در مراتب بعدي، بيان مي کند که براي انجام تحقيق کيفي بايد چه مرحله هاي مشخصي را گذراند و چه اصولي را بايد رعايت کرد. به عبارت ديگر به پژوهش گراني که مي خواهند با استفاده از روش کيفي درصدد درک و حتي تغيير يک پديده بسيار پيچيده اجتماعي و فرهنگي و … برآيند، راه کارهايي ارايه مي دهد …