دومین نشست از سلسله نشست‌های افق‌های نو
و دومین نشست از سه نشست رنسانسِ نو؛ یک تامّلِ فراآیینی
با سخنرانی دکتر داریوش محجوبی
چهارشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶