رسم فرهنگي ختان يكي از رسوم فرهنگي است كه از ديرباز در برخي جوامع مرسوم بوده است و پيشينه آن به قرن ها قبل بازمي گردد. ختان يا ختنه به معناي بريدن قسمتي از آلت تناسلي است. اين رسم در مورد مردان و همچنين زنان به كار مي رفته است. امروزه در بسياري از جوامع اين رسم در مورد زنان منسوخ شده است. اين مراسم در گذشته بسيار مفصل و همراه با آداب و تشريفات برگزار مي شده است اما امروزه از آن تفصيل ها و تشريفات كاسته و يا در برخي جوامع بدون آداب و تشريفات خاصي اجرا مي شود. رسم فرهنگي ختان ريشه هاي ديني دارد و در روايات تاريخي پيشينه آن را به حضرت ابراهيم عليه السلام و نيز قوم يهود مي رسانند. موضوع تحقيق حاضر، مطالعه وضعيت واژگاني، تاريخي، مذهبي و فرهنگي اين رسم است. روش به كار گرفته شده در اين تحقيق، روش اسنادي است و تلاش بر اين بوده كه از لابه لاي اسناد و متون مكتوب، تصويري نسبتآ جامع و موجز از رسم فرهنگي ختان به دست آيد.

کليدواژگان: ختان، ختنه، ختنه سوران