محورهای ویژه:

 سیاست گذاری اجتماعی و مسئلة نابرابری در ایران

سیاست­ گذاری اجتماعی و مدیریت بحران کرونا در ایران

محورهای عمومی:

– چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران‌؛ از فرایند طراحی تا اجرا و پایش اثربخشی سیاست­ها

– پیشران‌ها و افق‌های تحول سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران پس از سال 1400

 نظریه‌های بومی ـ اسلامی سیاست‌گذاری اجتماعی

-تحریم‌های بین‌المللی و سیاست­ گذاری اجتماعی

– سیاست ­گذاری و برنامه ­ریزی اجتماعی امر توسعه؛ با تأکید بر آسیب­ شناسی برنامه ­های توسعه

– سیاست‌گذاری اجتماعی و محیط زیست؛ با تأکید بر بحران­ های طبیعی

– سیاست‌گذاری اجتماعی و آمـوزش عالی

– سیاست­ گذاری و مسئلة سرمایه اجتماعی

– سیاست­ گذاری و مسئلة امید اجتماعی

– سیاست­ گذاری و آسیب­ های اجتماعی

– سیاست­ گذاری و مشارکت اجتماعی

– شهر، سیاست اجتماعی و توسعه 

– اخلاق و سیاست‌گذاری اجتماعی

– سیاست‌گذاری فرهنگ، رسانه و فضای شبکه ­ای

– سیاست‌گذاری بهداشت و سلامت

– سیاست‌گذاری جمعیت و خانواده

– سیاست‌گذاری گردشگری

– سیاست‌گذاری اشتغال

– سیاست‌گذاری مسکن

– سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه روستاییان و عشایر

– سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه اقشار و گروه­ های آسیب­ پذیر

– سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه اقوام، اقلیت ­ها و گروه­ های مهاجر