علي رغم نياز روزافزون جوامع روستايي به کاربرد تکنولوژي جديد، پذيرش تکنولوژي در روستاها بسيار اندک است. بررسي ها نشان مي دهد که علت اين عدم پذيرش عدم تناسب تکنولوژي با شرايط محيطي روستاهاست. صاحب نظران توسعه معتقدند براي پذيرش اين فن آوري استفاده از دانش بومي راهگشاست.

اين مقاله سعي دارد تا يک جنبۀ از دانش بومي را در شهرستان ممسني بررسي کند. اين مقاله ضمن برشمردن انواع بلوط، پراکندگي جغرافيايي و بررسي آن از نظر گياه شناسي به اهميت وابعاد مختلف کاربرد بلوط ايراني در دانش بومي مردم ممسني مي پردازد. اين مقاله نشان مي دهد که ازاجزاي مختلف بلوط مانند جفت، پوست، مغز و برگ در دانش بومي مردم استفاده هاي فراوان مي شود.

بنابراين، مصلحان روستايي، به عنوان کساني که در امر توسعۀ روستايي نقش دارند، و قادرند در فرايند برنامه ريزي روستايي جهت توسعۀ آن شرکت کنند، اگر به اين دانش که بومي است و با ساختارهاي روستا هماهنگ است توجه کنند، با انطباق آن با شرايط جديد مي توانند گام هاي مؤثري در توسعۀ روستايي بردارند. علاقه مندان به بررسي فرهنگ جوامع هم مي توانند با استفاده از چنين اطلاعاتي، شناخت بيشتري از فرهنگ جامعۀ مورد نظر پيدا کنند