اين مقاله به بررسي سنتي درلرستان مي‏پردازد كه طي آن طرفين يك نزاع چنان چه قتل يا نقص عضوي به‏وقوع بپيوندد با دادوستد مقداري پول يا برخي كالاها و يك يا چند دختر، ترك مخاصمه مي‏كنند. به اين سنت خي‏صُل(خون‏صلح) يا خون‏بس گفته مي‏شود.
درابتداي مقاله، جغرافياي منطقه، تركيب قومي و طوايف مختلفي كه در آن زندگي مي‏كنند، با نگاهي مختصر بررسي شده اند تا حدود تاريخي و جغرافيايي خي‏صل مشخص شود. آن گاه، شكل كلي و علل نزاع‏هاي محلي در مناطقي كه بافت عشيره‏اي دارند، بررسي شده است و درادامه اين بررسي، مقاله به نزاع‏هاي منجر به قتل مي‏رسد. مقررات و شكل اجرايي خي‏صل با توجه به حل مشكل نزاع از طريق ريش‏سفيدان (روش كدخدامنِشي) قابل توضيح است و پس از اين توضيح جزئيات مراسم ارايه شده‏اند. هم چنين اصطلاحات، ضرب المثل‏ها واقلام غيرنقدي و نقدي رد و بدل شده در اين سنت نيز تشريح و سرانجام به مبادله دختران با عنوان خون‏بس پرداخته شده است. ويژگي‏هاي اين دختران و شرايط ازدواج با آن ها موضوع ديگر اين مقاله را تشكيل مي دهد. در نهايت با آوردن موارد مستند تاريخي، تلاش شده است استدلال هاي مقاله روشن ترشوند. در پايان لازم به ذكر است ‏كه، با توجه به تخصص مؤلف (كارگرداني تئاتر) در نگارش مقاله همواره عنصر باورپذيري مد نظر بوده ‏است تا جايي كه به لحاظ دستور زبان همه افعال به زمان حال آورده شده اند

کليدواژگان: خون بس ؛ خويشاوندي ؛ خي صل ؛ ريش سپيدي ؛ عشاير ؛ قوم شناسي ؛ كدخدامنشي ؛ لرستان