اين كتاب در شش فصل به صورت گسترده موضوع جهاني شدن را از دريچه فرهنگي و عمدتاً با تكيه بر جديدترين مفاهيمي كه در حوزه انسان شناسي و مطالعات فرهنگي و ارتباطات مطرح شده اند، مورد بررسي قرارمي دهد