در اين مقاله به بررسي شيوه هاي بروز روابط قدرت در شوخي هاي روزمره در يك چايخانه پرداخته ايم. تلاش آن بوده كه با استفاده از روش تحليل گفتگو نشان دهيم چگونه مفاهيم فرهنگي در درون روابط قدرت از طريق استراتژي ها و بازي هاي زباني بازيگران اجتماعي در فضاي چايخانه برساخت يافته و به عنوان ابزاري براي پيشبرد نيات و اهداف آن ها به كار مي رود. اين تحقيق با روش كيفي و طي سه ماه حضور محقق در ميدان تحقيق انجام شده است. باي جمع آوري داده ها از ضبط صوتي گفتگو ها و رونوشت برداري مطابق قواعد تحليل گفتگو استفاده شده است. از روش نمونه گيري مبتني بر هدف استفاده شده و از بين گفتگوهاي چهار گروه اصلي حاضر در چايخانه، گفتگوي ميان اعضاي يكي از گروه ها بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد مفاهيمي نظير فرهنگ و قدرت تا چه اندازه در تاروپود زندگي اجتماعي ما جريان يافته و تا چه اندازه درآميخته با زندگي روزمره ماست، و آنچه در نگاه اول ممكن است يك شوخي ساده به نظر برسد تا چه اندازه برسازنده ي مفاهيم فرهنگي در متن گفتگو، و تحت تاثير قواعد و ساختار قدرتي است كه در پس و پشت اين تعاملات ظاهري قرار دارد و از آن تبعيت مي كند.

کليدواژگان: تحليل گفتگو، قدرت، فرهنگ، چايخانه، شوخي